Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym martyniukonline.pl

1 [informacje ogólne, słowniczek]

 1. Właścicielem i administratorem strony www.martniukonline.pl  jest: REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk z siedzibą przy ul. Alojzego Felińskiego 50m12, 01-563 Warszawa, NIP: 922-273-2903, REGON 361007181 posługująca się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej Martyniuk@rehealthy.com.pl oraz nr tel. 570110455.
 2. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób: 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www, na własny użytek (nie do dalszej odsprzedaży)

Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywający Produkty od REHEALTHY Klinika Zdrowia za pośrednictwem strony www, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkty – produkty dostępne w ofercie REHEALTHY Klinika Zdrowia możliwe do nabycia za pośrednictwem Strony www

Sprzedający – REHEALTHY Klinika Zdrowia z siedzibą w Warszawie, zwana też REHEALTHY

Strona www – serwis www pod adresem www.martyniukonline.pl za pośrednictwem, którego oferowana jest sprzedaż Produktów.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2 [warunki i realizacja zamówienia]

 1. Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów wymaga od Klienta zalogowania się.
 2. Klient zobowiązany będzie jednak do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. By złożyć zamówienie należy:

– wybrać Produkt i „kliknąć” w jego ikonkę,

– dodać Produkt do koszyka i wedle wyboru kontynuować zakupy powtarzając czynności lub przejść do kolejnego kroku,

– „kliknąć” ikonę „przejść do kasy”

– podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia (dane odbiorcy zamówienia oraz adres e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy.

– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura,

– wybrać sposób płatności,

– złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zgodę na jego przestrzeganie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez REHEALTHY Klinika Zdrowia,

– potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

 1. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Produktu.
 2. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 3. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3 [ceny]

 1. Ceny Produktów podane na stronie www są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie www w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jest ona dodatkowo wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia..
 3. REHEALTHY Klinika Zdrowia jest uprawniony do zmiany cen Produktów dostępnych na stronie www. Powyższe nie dotyczy ceny Produktów zamówionych przez Klienta i przekazanych do realizacji zamówienia.

4 [forma płatności]

 1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących formy płatności:
 2. Przelew na rachunek bankowy REHEALTHY Klinika Zdrowia ING 12 1050 1924 1000 0092 3464 5514
 3. Płatność online, gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay oraz PayPal
 4. Kartą płatniczą: Visa; Visa Electron, MasterCard, Maestro.
 5. W przypadku formy płatności – przelew – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty za zamówienie.
 7. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym, tak by możliwa było wprowadzenie zgłaszanych zmian.

5 [zmiany zamówienia]

6 [Czas realizacji zamówień]

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz. 15:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do serwisu po godz. 15:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego.

7 [odstąpienie od umowy]

 1. Klient będący Konsumentem, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonywanej od Sprzedającego za pośrednictem email-a, bez podania przyczyny do 14 dni roboczych.
 2. By odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem, powinien złożyć Sprzedającemu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk z siedzibą przy ul. Alojzego Felińskiego 50m12, 01-563 Warszawa
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu), Sprzedający przesyła Klientowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 5, 6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli:
 7. Świadczenie REHEALTHY Klinika Zdrowia obejmuje zlecenie sprzedaży produktu spersonalizowanego
 8. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 10. W przypadku, kiedy zakupem jest opłata rekrutacyjna, ponieważ stanowi koszt poniesiony przez REHEALTHY Klinika Zdrowia w celu przygotowania dokumentacji szkoleniowej, wykonywanej niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto Sprzedającego
 11. Klient będący Konsumentem, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 13. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klienci nie będący Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

9 [Zwrot należności Klientom]

 1. REHEALTHY Klinika Zdrowia dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, REHEALTHY Klinika Zdrowia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, REHEALTHY Klinika Zdrowia może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez REHEALTHY Klinika Zdrowia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takich samych sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej z której dokonano płatności za zamówienie.

10 [dane osobowe]

 1. REHEALTHY Klinika Zdrowia jako administrator danych osobowych Klienta, oświadcza, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez Klienta.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
 4. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów.
 5. REHEALTHY Klinika Zdrowia przekazuje dane osobowe Klientów dokonujących płatności ePrzelewem lub kartą płatniczą na rzecz Tpay oraz Paypal. Dane osobowe przekazywane są w celu i w zakresie niezbędnych do zrealizowania procesu płatności.
 6. REHEALTHY Klinika Zdrowia przekazywać będzie dane osobowe Klientów, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację ewentualnie zleconych usług dodatkowych, o ile takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej. W takim przypadku dane osobowe będą przekazane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej

11 [PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych jest: REHEALTHY Klinika Zdrowia. REHEALTHY Klinika Zdrowia gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów REHEALTHY, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 3. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom REHEALTHY, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług REHEALTHY w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: Martyniuk@rehealthy.com.pl. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

12 [reklamacje]

 1. W sytuacji, gdy sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www dokonywana przez REHEALTHY Klinika Zdrowia jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klientowi przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje winny być zgłoszone przez Klienta w jeden z następujących sposobów:
 3. drogą elektroniczną na adres mailowy Martyniuk@rehealthy.com.pl
 4. lub w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny:

REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk z siedzibą przy ul. Alojzego Felińskiego 50m12, 01-563 Warszawa 

 • Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz przedstawić zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych wobec sprzedaży dokonywanej przez REHEALTHY Klinika Zdrowia.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez REHEALTHY w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta, a w przypadku, gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Klienta.

13 [postanowienia końcowe]

 1. REHEALTHY Klinika Zdrowia dokłada wszelkich starań by realizacja sprzedaży Produktów odbywała się na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
 2. REHEALTHY Klinika Zdrowia informuje, iż w przypadku sporu co do jakości czy sposobu wykonywania sprzedaży, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:
 3. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a REHEALTHY Klinika Zdrowia;
 4. Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z REHEALTHY Klinika Zdrowia;
 5. uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu z REHEALTHY Klinika Zdrowia, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stroniewww.federacja-konsumetów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.
 6. zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. REHEALTHY Klinika Zdrowia oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować:
 9. za pośrednictwem adresów e-mail

REHEALTHY Klinika Zdrowia – adres podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,

lub za pośrednictwem poczty na adresy korespondencyjne:

REHEALTHY Klinika Zdrowia – adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,

 1. REHEALTHY Klinika Zdrowia może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosowanym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.
 2. Prezentacja jakichkolwiek usług czy towarów na stronie www, administrowanych przez REHEALTHY Klinika Zdrowia, nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży bądź świadczenia, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2020

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

Adres Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

_____________________________

REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk z siedzibą przy ul. Alojzego Felińskiego 50m12, 01-563 Warszawa

Polska

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o zakup Produktu:

_____________________________________________________________________

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________ i/lub adres mailowy za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu martyniukonline.pl

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez REHEALTHY Klinika Zdrowia niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:________________________________________

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez REHEALTHY Klinika Zdrowia niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________

Miejscowość i Data: ___________________________________

Podpis: _____________________________________________

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na następujące dane:

REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk z siedzibą przy ul. Alojzego Felińskiego 50m12, 01-563 Warszawa

Polska 

Martyniuk@rehealthy.com.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.martyniukonline.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Copyright © 2020 martyniukonline.pl REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk